Ultraljudsundersökning

Många förknippar en ultraljudsundersökning med en graviditet och för många är det också den enda gången de kommer i kontakt med begreppet. Inom vården används en ultraljudsundersökning inom flera områden för att upptäcka avvikelser eller sjukdomar. Man använder sig av olika sorters ultraljudsinstrument och ett av de välkända märkena är Allytec.

Med ultraljud kan man undersöka vävnader och organ, både inuti och på kroppen. Detta kan vara till exempel organ i magen, blodkärl, muskler och hud. Man utför även ultraljudsundersökningar på hjärta, njurar och lungsäcken. Beroende på vad det är som ska undersökas kan det krävas att du till exempel fastar innan undersökningen.

Så går undersökningen till

Vid en undersökning använder man sig av en liten dosa som kallas ultraljudsgivare, till exempel U-lite från Allytec. Den sänder svaga ljudvågor som reflekteras tillbaka från organen och vävnaderna till ultraljudsgivaren. Ljudet omvandlas sedan med hjälp av en dator till rörliga bilder. Dessa bilder kan ses på en bildskärm eller sparas.

U-Lite från Allytec är en bärbar/portabel ultrakompakt apparat. Den har HD-upplösning och är den enda av sitt slag där konnektorn sitter på probesidan samt har en komplett serie av transducers. U-Lite har även standardiserat protokoll för varje undersökningstyp och väljer automatiskt de optimala inställningarna. Eftersom den är så liten och smidig kan den lätt förflyttas.

Hjärtstopp hos män som idrottar

Att träna eller idrotta har många positiva effekter på kroppen och hälsan. En av de få negativa effekterna är ökad risk för skador. Genom att utsätta kroppen för en ökad belastning ökar även risken för att något ska gå sönder. Med tiden (om tillräcklig återhämtning sker) anpassar sig dock kroppen och vi blir mer anpassade till den aktivitet vi utför. Några av de anpassningar som kan ske är en ökad syreupptagningsförmåga och en ökad bentäthet. I det akuta skedet när kroppen utsätts för en ovan belastning finns det dock en ökad risk att något ska hända. Det sker årligen flera fall av hjärtstopp under idrottslopp där många pressar sig själva mer än de kanske brukar göra. Under en idrottsprestation sker en ökad belastning på hjärtat på grund av den extra mängd syre som musklerna behöver för att utföra prestationen. Därför ökar risken för ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Viktigt att vara medveten om är att den totala risken om man räknar in den tid som personen inte tränar, minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom genom fysisk aktivitet.

I en intressant studie gjord på Vasaloppsdeltagare undersökte man om det fanns någon skillnad i livslängd mellan de som någon gång åker Vasaloppet jämfört med dem som aldrig åker det. Det man fann var att livslängden ökade signifikant för de som någon gång i sina liv väljer att åka Vasaloppet. Just under själva Vasaloppet är risken högre att dö för deltagarna men genom att vara fysiskt aktiva är den totala risken mindre att dö i hjärtstopp.

Det här gäller inte enbart män utan även kvinnor men eftersom mansmottagningen handlar om män har vi valt att fokusera på dem i artiklarna.

Flera annordnare av idrottstävlingar är numera medvetna om den ökade risken som existerar och har därför valt att anlita sjukvårdare och hyra in hjärtstartare till aktiviteterna, läs mer här. Det finns flera människor som just har blivit räddade av hjärt-lungräddning och hjärtstartare under idrottande.

Det fascinerande är att en stor del av de som överlever ett hjärtstopp gör det med en så pass god återhämtning att de kan fortsätta med sitt arbete och vardag i stort sett som vanligt. Några vanliga problem som den drabbade kan få är problem med minnet och hantera flera saker samtidigt. Det kan därför krävas en anpassning av arbetsmängden och andra sysslor. Det är viktigt familj och vänner är medvetna om detta och kan hjälpa till att stötta vid olika tillfällen. Det kan vara svårt att acceptera att allt inte är som vanligt igen och att man inte kan göra allt som man kunnat förut men med tiden brukar det bli bättre och ens normala förmåga kommer tillbaka.

Philips HeartStart HS1

Mansmottagningen

Mansmottagningen mot våld i Uppsala – MVU inriktar sitt arbete på att möta män där hot och våld i någon form har ställt till med problem för mannen eller hans omgivning. Det kan vara mycket våld, det kan vara lite våld, det kan vara risk för våld. Det kan vara gammalt våld och det kan vara nytt våld. Det kan vara våld man utövat eller är rädd för att utöva, och det vara våld man har varit utsatt för.

Mottagningen fokuserar alltså på våldsproblematiken, främst mäns hot och våld mot kvinnor och därmed också mot barnen. Man bearbetar våldet professionellt, med ett levande könsperspektiv och ett levande barnperspektiv, och man söker finna alternativ till våld. MVU har därmed blivit ett centrum både för behandling och kunskapsutveckling rörande det könsrelaterade våldet.

Det senaste året har det blivit uppenbart hur mottagningen öppnat sina dörrar för våldsutövare oavsett kön, och för att bearbetningen ska fungera fullt ut, även för våldsutsatta oavsett kön. Som kvinna med våldsproblem är det numera fullt möjligt att söka Mansmottagningens tjänster. Likaså ska parterna i en samkönad relation där det förekommer våld kunna få vägledning och behandling.

I samband med studiedagar, föreläsningar och kontaktarbete har mottagningens speciella kompetens för det behandlingscentrerade arbetet med våld blivit alltmer efterfrågad i hela Uppsala län men även utanför länet. Idag är både efterfrågan av och utbudet för våldsbearbetning starkt växande.

Verksamheten omfattar idag bl a:

 • närmare 150 besökare individuellt eller i grupp per år
 • 1-2 nybesök eller bedömningssamtal i veckan
 • 7-12 män och 3-5 kvinnor i kontinuerlig individuell behandling
 • 3-5 ytterligare män i enstaka samtal varje vecka
 • mellan 15 och 25 män fördelade på tre grupper i pågående gruppbehandling varje vecka, för en tid av minst ett år
 • sammanlagt cirka 1.400 samtalstimmar per år
 • gruppverksamhet som rekryterar såväl frivilligt deltagande som män dömda till kontraktsvård eller i annat samarbete med Frivården
 • pappagrupp för fäder med vålds-, aggressions- och hotproblematik
 • partnerkontakt och mammakontakt som når ca 50 kvinnor
 • utbildning för nystartande mottagningar
 • föreläsningar, utbildning, information, konsultation, studiebesök
 • konsultation, handledning och rådgivning för liknande eller nystartande verksamhet på andra orter
 • kontaktarbete med andra samhällsinstanser, hjälporgan, myndigheter
 • fortbildning, nationellt och internationellt nätverksarbete, egen kursverksamhet.

 

Några fakta om Mansmottagningen mot våld i Uppsala

 • registrerad som ideell förening vilken driver professionell verksamhet
 • söker ekonomiskt stöd för sin verksamhet hos kommun, stat, landsting m fl instanser
 • har som ideell förening organisationsnummer, stadgar, styrelse och revisorer
 • momsbefriad verksamhet; skattebefrielse för ersättning av arbete
 • kan beskrivas som en lokalt förankrad verksamhet, med regionalt upptagningsområde, av nationellt intresse och med nationella ambitioner
 • har knutit till sig konsulter för att få ekonomisk, organisatorisk och forskningskompetens
 • har kontinuerlig kliniskt förankrad och forskningsanknuten fortbildning och kompetensutveckling för sina medarbetare.

 

Historisk ram Ingen ska säga annat än att det är kvinnorörelsen som har satt frågan om mäns våld mot kvinnor på den politiska agendan. Något senare har männen engagerat sig för att med utgångspunkt från mannen själv finna fruktbara behandlingsvägar. Några stolpar på vägen mot ett arbete med sikte på mannen:

I ett internationellt perspektiv kom de första kvinnojourerna till under 1960-talet, mest utifrån behovet av att bemöta kvinnors utsatthet för våld. 1978 tillkom den första kvinnojouren i Sverige. Ett decennium senare växte flertalet mansjourer fram i Sverige, dock utan den specifika målsättningen att kunna erbjuda professionell behandling för mannen med våldsproblem.

Redan 1971 tog en kvinnojour i utkanten av London det första initiativet till att också skapa en mottagning för de män som utövade våldet, dock med begränsad framgång. Under senare delen av 1970-talet tillkom behandlingsverksamheter för våldsbenägna män i England och USA som baserade sig på förstahandskunskapen om männen. Två riktningar – dock med starka beröringspunkter med varandra – har därefter influerat arbetet i Skandinavien. Den ena med inspiration av forskarna Robert Philippe och Jerry Jennings har följts upp av professionella kriscentra för män i Sverige. Den andra inspirerad av David Adams och ”Emerge” i Boston som tillkom 1977, har följts upp av Alternativ til Vold i Oslo – ATV, som startade 1987 – och sedermera Mansmottagningen i Uppsala.

Mansmottagningen mot våld i Uppsala har under sin uppbyggnad låtit sig inspireras av den näraliggande Gävle-mottagningen ”Stickan” och Manscentrum i Stockholm, likaså Kriscentrum för män i Göteborg, vilka alla startade sina verksamheter från 1985 och framåt. Idag finns det kriscentra för män på minst tolv platser i landet, och sådana centra är nu i starkt växande i landet.

Utöver dessa kriscentra har MVU de senaste 4-5 åren medverkat till 10-talet nya mottagningar för män i landet, med benämningen ”Mansmottagningen mot våld i …” eller liknande.

Under samma tid har programverksamhet (IDAP) inom fängelsets/kriminalvårdens ram utvecklats inte minst i England, USA och Kanada, men även i Sverige.

Från 2001 har ATV varit MVU:s viktiga förebild och inspirationskälla. Uppsala-mottagningen blev unik på så sätt att det var den första professionella behandlingsverksamhet i Sverige för våldsbenägna män utanför kriminalvården som valde att följa upp Emerge/Boston och ATV/Oslo-linjen med en tydlig fokusering på det könsrelaterade våldet. Mottagningen presenterar redan i sitt namn sin inriktning på våld och avstår därmed medvetet – på gott och ont – från att erbjuda resurser för andra mansproblem som inte är våldsrelaterade. Antalet ”Mansmottagningar” i landet ökar nu också år från år.

Läs mer i litteraturförslagen på länken Litteratur, särskilt Eliasson och Råkil.