Mansmottagningen mot våld i Uppsala – MVU inriktar sitt arbete på att möta män där hot och våld i någon form har ställt till med problem för mannen eller hans omgivning. Det kan vara mycket våld, det kan vara lite våld, det kan vara risk för våld. Det kan vara gammalt våld och det kan vara nytt våld. Det kan vara våld man utövat eller är rädd för att utöva, och det vara våld man har varit utsatt för.

Mottagningen fokuserar alltså på våldsproblematiken, främst mäns hot och våld mot kvinnor och därmed också mot barnen. Man bearbetar våldet professionellt, med ett levande könsperspektiv och ett levande barnperspektiv, och man söker finna alternativ till våld. MVU har därmed blivit ett centrum både för behandling och kunskapsutveckling rörande det könsrelaterade våldet.

Det senaste året har det blivit uppenbart hur mottagningen öppnat sina dörrar för våldsutövare oavsett kön, och för att bearbetningen ska fungera fullt ut, även för våldsutsatta oavsett kön. Som kvinna med våldsproblem är det numera fullt möjligt att söka Mansmottagningens tjänster. Likaså ska parterna i en samkönad relation där det förekommer våld kunna få vägledning och behandling.

I samband med studiedagar, föreläsningar och kontaktarbete har mottagningens speciella kompetens för det behandlingscentrerade arbetet med våld blivit alltmer efterfrågad i hela Uppsala län men även utanför länet. Idag är både efterfrågan av och utbudet för våldsbearbetning starkt växande.

Verksamheten omfattar idag bl a:

 • närmare 150 besökare individuellt eller i grupp per år
 • 1-2 nybesök eller bedömningssamtal i veckan
 • 7-12 män och 3-5 kvinnor i kontinuerlig individuell behandling
 • 3-5 ytterligare män i enstaka samtal varje vecka
 • mellan 15 och 25 män fördelade på tre grupper i pågående gruppbehandling varje vecka, för en tid av minst ett år
 • sammanlagt cirka 1.400 samtalstimmar per år
 • gruppverksamhet som rekryterar såväl frivilligt deltagande som män dömda till kontraktsvård eller i annat samarbete med Frivården
 • pappagrupp för fäder med vålds-, aggressions- och hotproblematik
 • partnerkontakt och mammakontakt som når ca 50 kvinnor
 • utbildning för nystartande mottagningar
 • föreläsningar, utbildning, information, konsultation, studiebesök
 • konsultation, handledning och rådgivning för liknande eller nystartande verksamhet på andra orter
 • kontaktarbete med andra samhällsinstanser, hjälporgan, myndigheter
 • fortbildning, nationellt och internationellt nätverksarbete, egen kursverksamhet.

 

Några fakta om Mansmottagningen mot våld i Uppsala

 • registrerad som ideell förening vilken driver professionell verksamhet
 • söker ekonomiskt stöd för sin verksamhet hos kommun, stat, landsting m fl instanser
 • har som ideell förening organisationsnummer, stadgar, styrelse och revisorer
 • momsbefriad verksamhet; skattebefrielse för ersättning av arbete
 • kan beskrivas som en lokalt förankrad verksamhet, med regionalt upptagningsområde, av nationellt intresse och med nationella ambitioner
 • har knutit till sig konsulter för att få ekonomisk, organisatorisk och forskningskompetens
 • har kontinuerlig kliniskt förankrad och forskningsanknuten fortbildning och kompetensutveckling för sina medarbetare.

 

Historisk ram Ingen ska säga annat än att det är kvinnorörelsen som har satt frågan om mäns våld mot kvinnor på den politiska agendan. Något senare har männen engagerat sig för att med utgångspunkt från mannen själv finna fruktbara behandlingsvägar. Några stolpar på vägen mot ett arbete med sikte på mannen:

I ett internationellt perspektiv kom de första kvinnojourerna till under 1960-talet, mest utifrån behovet av att bemöta kvinnors utsatthet för våld. 1978 tillkom den första kvinnojouren i Sverige. Ett decennium senare växte flertalet mansjourer fram i Sverige, dock utan den specifika målsättningen att kunna erbjuda professionell behandling för mannen med våldsproblem.

Redan 1971 tog en kvinnojour i utkanten av London det första initiativet till att också skapa en mottagning för de män som utövade våldet, dock med begränsad framgång. Under senare delen av 1970-talet tillkom behandlingsverksamheter för våldsbenägna män i England och USA som baserade sig på förstahandskunskapen om männen. Två riktningar – dock med starka beröringspunkter med varandra – har därefter influerat arbetet i Skandinavien. Den ena med inspiration av forskarna Robert Philippe och Jerry Jennings har följts upp av professionella kriscentra för män i Sverige. Den andra inspirerad av David Adams och ”Emerge” i Boston som tillkom 1977, har följts upp av Alternativ til Vold i Oslo – ATV, som startade 1987 – och sedermera Mansmottagningen i Uppsala.

Mansmottagningen mot våld i Uppsala har under sin uppbyggnad låtit sig inspireras av den näraliggande Gävle-mottagningen ”Stickan” och Manscentrum i Stockholm, likaså Kriscentrum för män i Göteborg, vilka alla startade sina verksamheter från 1985 och framåt. Idag finns det kriscentra för män på minst tolv platser i landet, och sådana centra är nu i starkt växande i landet.

Utöver dessa kriscentra har MVU de senaste 4-5 åren medverkat till 10-talet nya mottagningar för män i landet, med benämningen ”Mansmottagningen mot våld i …” eller liknande.

Under samma tid har programverksamhet (IDAP) inom fängelsets/kriminalvårdens ram utvecklats inte minst i England, USA och Kanada, men även i Sverige.

Från 2001 har ATV varit MVU:s viktiga förebild och inspirationskälla. Uppsala-mottagningen blev unik på så sätt att det var den första professionella behandlingsverksamhet i Sverige för våldsbenägna män utanför kriminalvården som valde att följa upp Emerge/Boston och ATV/Oslo-linjen med en tydlig fokusering på det könsrelaterade våldet. Mottagningen presenterar redan i sitt namn sin inriktning på våld och avstår därmed medvetet – på gott och ont – från att erbjuda resurser för andra mansproblem som inte är våldsrelaterade. Antalet ”Mansmottagningar” i landet ökar nu också år från år.

Läs mer i litteraturförslagen på länken Litteratur, särskilt Eliasson och Råkil.