a) Utbildningsprojektet från 2008-2009

fortsätter under 2010

Mansmottagningen ger kurser i våldsbehandling

Mansmottagningen fick statsbidrag för att under 2008-2009 genomföra utbildningar, så att nya mottagningar kunde starta runtom i landet. Under våren 2009 avslutades den statsbidragsstödda delen, men utbildningen har ändå fortsatt under hösten 2009 och under 2010 i MVU:s egen regi.

Nu är följande kurs inplanerad:

23-24 augusti.

Observera att denna kurs har köpts upp av intressenter i Växjö och förläggs där! Även deltagare från andra orter är välkomna dit.

Kursen har en uppföljande utbildningsdag, preliminärt måndag eftermiddag den 18 oktober förlagd till Uppsala.

Målsättning

Kursdeltagare ska efter genomförd utbildning eller redan under kursens gång kunna påbörja psykologisk behandling av våldsbenägna män individuellt eller i grupp.

Utbildningen utgör en flerårig satsning som MVU är i färd med att genomföra. Det första året baserades på ett statligt projektbidrag.

Uppläggning

Två utbildningsdagar, en måndag och en tisdag (kl 8.30-17.00), samt en uppföljande måndag eller tisdag eftermiddag (kl 13.00-17.00) en-två månader senare.

Utbildningen omfattar om möjligt även auskultation, dvs tillfälle att som observatör närvara i en pågående gruppsession och/eller individuellt terapisamtal.

Efter kursen bör följa uppföljande handledning och konsultation under minst ett år, efter enskilda deltagares eller arbetsplatsens behov, önskvärt två ggr per halvår.

Till kursen hör möjlighet till terapeutisk bearbetning av egen erfarenhet av våld.

Det är en fördel om flera personer från samma arbetsplats deltar i samma kurs.

Kursinnehåll

Utbildningen avser att ge en omfattande presentation om teorierna bakom behandlande arbete med könsrelaterat våld, förutsättningarna för att arbeta med våld individuellt och i grupp, samt ge inblick och träning i metodik i behandlingsarbetet. Teori om våld. Våldets psykologi. Könsaspekter. Genusverkstad. Bedömnings-, stöd-, kris-, avslutnings- och utvärderingssamtal.  Arbete med våldsbenägna fäder/pappagrupp. Arbete med våldsbenägna kvinnor. Partnerarbete. Säkerhetstänkande. Utvärdering. Behandlarens/ psykoterapeutens roll, egen våldsbearbetning. Samverkan med myndigheter och frivilligorganisationer. Förutsättningarna för att starta en mottagning.

Teori och metodik bygger på erfarenhet och utbildning vid Alternativ til Vold – ATV i Oslo. Samtliga kursledare har kortare eller längre utbildning vid ATV.

Kurslitteratur

 • Per Isdal: Meningen med våld. Gothia 2001.  Nytryck i sept 2008. Rekommenderas i ett eget exemplar för varje kursdeltagare
 • Marius Råkil (red): Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus. Universitetsforlaget, Oslo 2002
 • Eduard W Gondolf: Batterer Intervention Systems. Issues, Outcomes and Recommendations. Thousand Oaks, CA: SAGE 2002
 • Gary Brooks: A New Psychotherapy for Traditional Man, 1998

Artiklar och rapporter i urval, distribueras i samband med undervisningen. Se för övrigt rekommenderad litteratur på vår hemsida.

Kursintyg

Efter att ha deltagit i samtliga kursmoment, 2,5 utbildningsdagar (jämte om möjligt auskultation), utfärdas kursintyg.

Lokal mm

Utbildningen ges (utom vid distanskurser!) i Mansmottagningens lokaler i Uppsala, Kungsängstorg 2, 6 tr. Goda möjligheter till övernattning i Uppsala, bl a på närbelägna Samariterhemmets gästhem. Kontakta MVU i förväg eller ring direkt till Samariterhemmet: 018-56 40 00. Måltider i nära anslutning till kurslokalen.

Huvudlärare

 • Ann-Sofie Hansson Pourtaheri, leg psykolog, leg psykoterapeut
 • Hans Åberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, verksamhetsansvarig vid MVU; kursansvarig

Övriga medverkande

 • Roberto Abarzúa, leg sjuksköterska, leg barnmorska, gruppledare, individuell samtalsledare
 • Mikael Nordh, socionom, leg psykoterapeut, gruppledare
 • Mona Eliasson, professor i genuspsykologi, styrelseordförande
 • övriga medarbetare och styrelseledamöter m fl

Målgrupp

Utbildningen riktar sig särskilt till personer och institutioner som står i begrepp att starta mansbehandling eller just har gjort det. Det bör noteras att utbildningen står öppen för såväl kvinnor som män. Utbildningen riktar sig till behandlande personal. Andra intresserade och ansvariga, såsom politiker, tjänstemän eller medarbetare med annan yrkesroll i arbetet med mäns våld, kan i undantagsfall också delta i denna behandlingsinriktade kurs, men dessa erbjuds vanligen andra kortare studiedagar och konferenser. Anmäl gärna intresse, så kan vi arrangera en lämplig studiedag på orten!

Förkunskaper

Leg psykolog, leg psykoterapeut, socionom, läkare eller annan behandlande personal med jämförbar utbildning och erfarenhet av behandling individuellt eller i grupp.

Kursdeltagarna ska under utbildningens gång eller nära i anslutning därtill ha möjlighet att på hemorten påbörja behandling med en eller flera män med våldsproblematik, individuellt eller i grupp, för att kunna få handledning och konsultation på egna ärenden.

Kostnad

5.000 kr per person, om kursen genomförs i Uppsala. Priset omfattar de två och en halv utbildningsdagarna samt auskultationstillfället jämte kursmaterial (PM och informationsmaterial men ej ovanstående böcker) och fika.

För person nr 2 från samma arbetsplats: 3.000 kr. För person nr 3 och därutöver från samma arbetsplats: 2.000 kr.

Beträffande uppläggning, omfattning och kostnaden för efterföljande handledning och konsultation görs individuell överenskommelse senare efter enskilda behov.

För kurs som beställs och genomförs på hemorten görs särskild överenskommelse om tid och kostnad.

Tid

Följande fristående kursstarter är hittills genomförda eller planerade:

 • Kurstillfälle I: Månd 25 -­ tisd 26 aug 2008 samt tisd 23 sep; genomfört med 7 kursdeltagare
 • Kurstillfälle II: Månd 1 ­- tisd 2 dec 2008, samt tisd 20 jan 2009; genomfört med 15 kursdeltagare
 • Kurstillfälle III: Månd 9 – tisd 10 mars 2009, samt tisd 21 april; genomfört med 3 kursdeltagare
 • Kurstillfälle IV: Månd 19 okt – tisd 20 okt 2009, samt tisd 26 jan 2010; genomfört med 19 kursdeltagare
 • Kurstillfälle V: Månd 23 tisd 24 aug i Mora, samt 13 sept i Uppsala; genomfört med 20 kursdeltagare

 • Kurstillfälle VI: Månd 23 aug – tisd 24 aug, samt månd em 18 okt, i Växjö

 

 • Vid behov kan utbildningen i dess helhet köpas upp och ges på annan tid och annan ort i landet.

Anmälan

Till info@mansmottagningen.se

För att kursen ska starta: 6 deltagare. Högsta antal: 15 deltagare.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN! Uppge

– namn

– postadress

– e-adress

– grundutbildning

– yrke, nuvarande arbetsuppgift

– arbetsgivare

– fakturaadress

b) Handledning och konsultation

Mottagningen har stor kapacitet att erbjuda handledning och konsultation för behandlare som sitter med våldsbearbetning i olika former. Vi har f.n. kontinuerliga uppdrag såväl inom Uppsala län som utanför. Det kan röra sig om att man sitter ensam och behöver stöd i sitt vanliga arbete eller för ett speciellt ärende. Det kan också röra sig om en arbetsgrupp eller institution som vill ha handledning, vägledning och stöd i sin arbetssituation där det förekommer våld eller våldsbehandling av något slag. Det kan också vara arbetsgruppen som precis är på väg att komma igång med sin nya verksamhet eller arbetsgruppen som hamnat i behov av debriefing med koppling till en våldshändelse.

Det är också möjligt för MVU att erbjuda egen våldsbearbetning för medarbetare på andra mottagningar. Då kan man få till stånd den egna bearbetningen av sitt eget förhållande till våld som en förutsättning för att kunna arbeta med våld. Man får samtidigt möjligheten att göra det på tid och plats med distans till den egna arbetsplatsen.

Välkommen med Din förfrågan!

c) Studiebesök och information

I och med att mottagningen flyttade till nya lokaler i januari 2008 finns det stora möjligheter att ta emot studiebesök för att informera om verksamheten och grunderna i våldsbehandling. Institutioner och utbildningar, offentliganställda och frivilligorganisationer, stora och små grupper ska känna sig välkomna. Kostnaden diskuteras från fall till fall.

Välkommen med Din eller er förfrågan!