Företagshälsovård och arbetsmiljö är ett tvärvetenskapligt område som främst handlar om skydd, hälsa och välbefinnande för personer i arbetslivet. Arbetsmiljö är också kända som yrkesrisker. Betydelsen av detta område har ökat i och med ökningen av antalet personer som kommer in i den arbetande befolkningen i utvecklade länder. Studier har visat att olyckor på arbetsplatsen står för cirka 3 procent av arbetstagarnas dödsfall i världen.

Företagshälsovården syftar till att främja arbetstagarnas välbefinnande i alla yrken genom att förebygga sjukdomar, skador och dödsfall som orsakas av arbetsrelaterade orsaker. Sveriges arbetsmiljöpolitik syftar till att skydda de anställda genom att inrätta ett säkerhetssystem på arbetsplatsen. I allmänhet tar arbetspolitiken upp tre huvudområden: förebyggande av arbetssjukdomar, bedömning och förbättring av arbetsmiljön samt rapportering av arbetsolyckor och nödsituationer till berörda myndigheter och arbetsgivaren. I Sverige har denna politik utvidgats till att omfatta alla förhållanden och omständigheter som kan uppstå på arbetsplatsen, inklusive olyckor.

Förebyggande av arbetssjukdomar avser att förebygga sjukdom eller skada på arbetsplatsen. Detta uppnås genom att göra arbetsplatsen fri från skadliga ämnen, ett medel som kan orsaka skada vid inandning eller intag, såsom asbest. Säker hantering av material, inklusive användning av lämplig personlig skyddsutrustning, upprätthållande av en ren och säker miljö, undanröjande av risker för exponering för farliga ämnen och undanröjande av kommunikationshinder som kan orsaka allvarliga hälsoproblem, är alla en del av programmet för förebyggande av arbetssjukdomar.

Det finns krav på att alla arbetsgivare ser till att deras arbetstagare skyddas mot allvarliga och försvagande skador som kan uppstå till följd av deras arbete. Dessutom tillämpas regler som kontrollerar arbetsgivarnas användning av personlig skyddsutrustning och främjar användningen av säkra alternativ till personlig skyddsutrustning. Det fastställer också regler för arbetsgivare som tillhandahåller kommersiella hälso- och sjukvårdstjänster, såsom räddningstjänster, på sin verksamhetsplats. Din försäkring som anställd hjälper dig också om du skadas på jobbet så att du kan hantera ditt inkomstbortfall. Att arbetsgivare och arbetstagare följer säkerhets- och hälsonormerna på arbetsplatsen bidrar till att förbättra allmänhetens säkerhet och hälsa genom sina många program och tjänster.