Pappaprogrammet är beteckningen för en del av Mansmottagningens verksamhet som nu har blivit etablerad och integrerad, en aktivitet riktad till pappor som har använt våld eller är i riskzonen för att göra det. Men arbetet riktar sig i hög grad till berörda barn och deras mammor.

Tidigare hade Mansnottagningen startat sitt pappaprojekt. Det skedde 2005, med stöd av Allmänna arvsfonden. Projektet höll på i tre år och avslutades under våren 2008. Slutrapporten lämnades in i augusti 2008. (Du kan längst nere på den här sidan klicka Dig fram för att läsa slutrapporten jämte bilagor.)

De tidigare pappagrupperna avslutades i juni 2008, men de tre projektåren ledde fram till det som numera heter pappaprogrammet. Detta startade i augusti 2008 med en ny pappagrupp, ochKontakt-sidan kan Du anmäla Dig för att vara med!

Informationen nedan bygger på att vi å ena sidan har summerat och avslutat det treåriga pappaprojektet (som redovisas i nedanstående rapport), å andra sidan har vi ett nystartat pappaprogram som har blivit en integrerad och kontinuerlig del av mottagningens ordinarie verksamhet.

Bakgrund I takt med de erfarenheter som Mansmottagningen gör i gruppsamtal och individuella kontakter, i det täta nätverk av samverkan med andra samhällsorgan som mottagningen har i och utanför Uppsala samt i utbildning och information, växer behovet att rikta insatser om våldskunskap och våldsbearbetning till nya grupper. Berörda kvinnor och barn är psykologiskt mycket närvarande i behandlingen, bland annat för att de flesta av de män vi kommer i kontakt med också är föräldrar.

I dag är barns uppväxtvillkor som alltid en brännande fråga i samhället. En näraliggande aktuell samhällsfråga är våldsproblematik i olika miljöer. Våld mot barnets mor är ett hot mot barnets hälsa.

Vid dåvarande Rikskvinnocentrum i Uppsala (- RKC, nuvarande Nationellt centrum för kvinnofrid – NCK) genomfördes under 1997-98 en studie om förekomsten av våld i samband med graviditet. Denna visade att våldet är en riskfaktor som kan jämföras med diabetes och hypertoni under graviditet. Enligt undersökningen blir många barn utsatta för våld redan innan de är födda, och även andra studier visar att våld och hot om våld förekommer oacceptabelt ofta i den miljö där barnet behöver tryggheten som mest, nämligen i hemmiljön.

Två 50%-siffror brukar också användas i debatt och undervisning:

– Hälften av de barn vars mamma blivit utsatt för misshandel, har också själva blivit utsatta.

– Vid hälften av de misshandelstillfällen som genomförts där det finns barn i familjen, har barnen också blivit vittne till själva händelsen.

Detta är mycket allvarligt och drabbar kvinnor och barn hårt. Vi vet idag ganska väl vilka ödesdigra konsekvenser det kan få när barn utsätts för eller blir vittne till våld. Det är tyvärr ofta grogrunden för att barnet eller ungdomen sedermera själv använder våld i olika stressade och problematiska situationer. Vår projektidé tog sin utgångspunkt i dessa omständigheter.

Målgrupp Pappaprogrammets målgrupp är Barnen, precis som det var under pappaprojektets tid.

Pappaprogrammet genomförs däremot genom att rikta sig med ett behandlingserbjudande till fäder och/eller blivande fäder som använder våld eller hot om våld, fysiskt såväl som psykiskt gentemot modern. Även om det är fäderna som blir föremål för direkta insatser i projektet, vill vi se dem som en sekundär målgrupp eftersom den primära målgruppen är de barn som befinner sig i riskzonen för att utsättas för eller bli vittne till våld eller hot om våld.

Vi har också erbjudit handledning, konsultation och rådgivning till nyckelpersoner inom de olika verksamheter som kommer i kontakt med fäder och barn. En speciellt intressant målgrupp för oss är blivande fäder. Vår erfarenhet och olika undersökningar indikerar att blivande fäder befinner sig i en livssituation där det finns stor motivation och uppriktig önskan att förändra livsmönster för att bli en bra förebild och pappa. Det betyder alltså att det är ett gott läge för motivationsarbete och förändring. I de flesta fall kan den blivande fadern också räkna med starkt stöd från barnets mamma för den livsnödvändiga förändringen. Det är självklart att en pappa som använder våld mot barnets mamma eller mot dem själva då inte är en bra pappa, men i en pappagrupp är det vanligt att pappor med vålds- och aggressionsproblematik kan uttrycka sin önskan: ”Jag vill bli en OK pappa!”

Mål Pappaprogrammets mål är att minska risken för våld och hot om våld mot barnet och dess moder genom att hjälpa fäderna att hitta bättre handlingsalternativ i de situationer där de idag använder våld. Inom ramen för detta finns delmål, t ex att öka kunskapen inom detta ganska tysta och dolda område samt att utarbeta metoder för att utveckla kompetensen hos de professioner som har nyckelroller i mötet med fäder.

Metod Pappaarbetets metod går ut på att genomföra gruppsamtal med våldsbenägna fäder eller blivande fäder samt att utnyttja de positiva bieffekter av som förberedelser för och konsekvenser av pappaprogrammet får.

Gruppsamtalen fokuserar på våld, ansvar, papparoll, syn på barn och föräldraskap, sammanhang, våldets konsekvenser samt på att finna alternativ till våld i samspelet med modern och barnen.

I gruppsamtalen ges mannen/pappan/den blivande pappan tillfälle att tala om sitt våld

 • i en tillåtande och stödjande miljö
 • tillsammans med män i samma situation
 • under professionell ledning
 • med en strukturerad yttre ram
 • i halvstrukturerad form
 • med ett medvetet könsperspektiv
 • under lång tid

 

och bidrar därmed till förändring av

 • såväl attityder
 • som handlingsmönster.

 

Det tidigare projektet rekryterade fäder via bl a mödravårdscentraler, barnavårdscentraler och andra offentliga organisationer som kommer i kontakt med familjer (dvs barn, mödrar, fäder) där det förekommer våld. Många pappor har själv hört av sig. Projektet var i första hand tänkt att avgränsas geografiskt till Uppsala län.

I pappaprogrammet genomför vi (på liknande sätt som vi gjorde inom ramen för projektet):

 • individuella bedömningssamtal med fäder som hört av sig på eget initiativ eller efter hänvisning
 • en eller två samtalsgrupper med träff varje vecka, med upp till 6 gruppmedlemmar
 • handledning och konsultation i första hand till personal inom BVC och MVC. I mån av tid har också andra behövande och intresserade verksamheter erbjudits våra tjänster.
 • samtal med berörda mammor, genom ett erbjudande i samarbete med en för uppdraget särskilt anställd kvinnlig psykoterapeut samt Barnombudsmannen i Uppsala kommun.

 

Uppläggning Det första projektet kom igång under 2005 med förberedelsearbete och rekryteringsverksamhet. Under 2006 startade två pappagrupper som träffades kontinuerligt, en gång i veckan. Till båda dessa kunde man anmäla sig frivilligt för att delta, eller så fick man hänvisning eller rekommendation att delta. Allteftersom gruppdeltagare slutade, fanns det plats för nya medlemmar.

Därefter följde parallellt arbete med individuella samtal, samtal i grupp, handledning och konsultation, samt sista året även mammakontakterna. När grupperna har krävt en fortsättning eller om omfattningen av varje grupps aktivitet behöver förändras, fanns kapacitet för detta såväl personal- som lokalmässigt.

Sista terminen ingick även utvärdering enligt vedertagna metoder såsom intervjuer och enkäter.

Det nyskapande och utvecklande med projektet Projektet vände sig direkt till de fäder som använder våld, en målgrupp som hittills inte varit föremål för speciella insatser. Vår ambition och avsikt är att de erfarenheter och kunskaper som kommer fram i projektet på olika sätt ska vara ett bidrag till den samlade samhälleliga kompetensutvecklingen inom detta område.

I projektidén ingick att arbeta för att integrera de erfarenheter och arbetssätt som erövras i den offentliga verksamheten så att det på sikt kan bli en del av samhällets erbjudande och utbud.

Projektet kom att i övergången till pappaprogrammet att etablera ett stort och aktivt nätverk. Bland annat har bildats en utvecklingsgrupp med representanter från olika intressenter inom kunskapsområdet.

I planeringsarbetet och i genomförandet har samverkan varit viktig. Särskilt viktig har kontakten varit med Trappan som är en gruppverksamhet inom Uppsala kommun. Där arbetar man bl a med att hjälpa barn och ungdomar som bevittnar våld i sina familjer. Kontakt finns också med Uppsala läns landstings familjecentraler samt Barnombudsmannen i Uppsala.

Projektansvariga Projektansvariga är medarbetarna vid Mansmottagningen mot våld i Uppsala, Roberto Abarzúa och Mikael Nordh. Dessutom har leg psykoterapeuten Doreen Hellstedt anlitats för mammakontakterna.

Anmäl Dig till pappagruppen Om Du som pappa blir intresserad och märker att den här presentationen av pappaprogrammet passar på den situation som Du har och skulle vilja sitta ner i en grupp med andra pappor med samma problem, kontakta mottagningen på vårt vanliga telefonnummer eller anmäl Ditt intresse här enkelt genom att skicka ett mail.

Kontakt Om Du av andra skäl vill ta del av projektet, kontakta Roberto och Mikael på samma sätt, genom telefon eller mail till mottagningen.

Rapporten om pappaprojektet 2005-2008 Klicka på någon av nedanstående länkar för att läsa och skriva ut själva slutrapporten. (Rapporten är på 22 sid och bilagorna på 1-3 sid. Du kan skriva ut hela rapporten eller valda delar.)